ಹೊಸತೇನಿದೆ

# Subject Posted on
223 Link detail for Pre-primary Topic -1 content- For online meeting https://we.tl/t-xNJXqQoCK1 24-08-20 17:30:59
205 2020-2021,Annual Main. Grant Rs.3.00 Lakhs Amt release-276 KPS (1st Quarter) dated:14.07.2020 12-08-20 15:19:02
204 OM for Release of Rs.2.00 lakhs(3rd & 4th Quarter) from CPI for Annual Maintainance-2019-20 11-08-20 15:09:44
203 2019-20 KPS EXPENDITURE DETAILS (10 LAKHS NON CIVIL WORKS), ANNEXURE - 1 04-08-20 11:06:07
184 2019-20 School level Utilisation Certificate format 26-06-20 10:51:07
183 2019-20 District level Utilisation Certificate format 26-06-20 10:45:48
165 Steps for Preparation of Rs.10.00 lakh Action Plan for KPS 16-01-20 16:24:54
164 Rs.10.00 lakhs--Letter of KPS Action Plan 09-01-20 12:47:03
163 Web address link for Preparation of KPS Brochure-https://www.canva.com/design/DADtHae-mFc/m2TlGFLwfLk3vT6Gd-4_Zg/view?utm_content=DADtHae-mFc&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink 26-12-19 17:05:58
144 Second Round Karnataka Public schools Master Plan presentation conducted from 03.12.2019 to 06.12.2019 21-11-19 12:07:34
143 KPS Case Study Video recording dated 22.11.2019 21-11-19 10:57:15
127 Letter to KPS regarding implementation of KPS Schools 25-10-19 16:02:29
126 Letter of NCSL, NIEPA MHRD, New Delhi 25-10-19 16:01:28
125 Letter to KPS regarding NCSL, NIEPA MHRD, New Delhi 25-10-19 16:01:00
124 Letter for Inviting for Master Plan PPT Presantation-22.10.2019 24-10-19 12:43:11
123 Provision is made in the KPS portal to edit and delete entries related to Receipts and Expenditure forms. With these provisions, if you make any mistake while entering Receipts or Expenditures, either it can be corrected by Edit option or it can be deleted. 15-10-19 11:07:47
107 Belgaum Division 29-08-19 15:39:16
106 Kalburagi Division 29-08-19 15:38:39
105 Mysore Division 29-08-19 15:38:19
104 Bangalore Division 29-08-19 15:38:00
103 Divisional Level KPS Workshop Timetable Letter 29-08-19 15:37:00
83 KPS Agasuru, Ankola Dist., Uttarakannada Dist. Amt release OM & Sanctioned Costing Sheet 26-07-19 13:30:41
82 Meeting Notice regarding Experience Sharing from Selected KPS on 23.07.2019 22-07-19 15:38:06
81 96 columns KPS information format 24-05-19 17:10:27
65 TAP Committee recommended the following Specifications for purchase Desktops, Laptops, Photocopiers, All purpose Computers and LCD Projectors compulsorily. 25-03-19 16:15:27
64 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೆಪಿಎಸ್ ಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ನಿರ್ವಹಣಾನುದಾನ ಮತ್ತು ದುರಸ್ಥಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಕೆಪಿಎಸ್ ವೆಬ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ನಲ್ಲಿ ‘ಪ್ರಗತಿ’ (‘Progress’) ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ 1. ಕೆಪಿಎಸ್ ಅನುದಾನ ನಮೂದಿಸಿ- Receipt Entry details in KPS. 2. ಕೆಪಿಎಸ್ ಖರ್ಚು ನಮೂದಿಸಿ- Expenditure Entry. ಎಂಬ ಉಪಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಎಲ್ಲಾ ಕೆಪಿಎಸ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ನಮೂದಿಸುವುದು. 21-03-19 12:38:02
63 NALI-KALI PHOTOS AND IMAGES 06-03-19 11:40:31
62 Dear Sir/Madam, In Master Plan entry, a new field (IX) Learner's Assessment and Academic Planning has been created. In this field, CSAS Data, Academic Planning and Staff Details should be filled accordingly. Please 05-03-19 16:26:15
61 Dear Sir/Madam, In Master Plan entry, a new field (IX) Learner's Assessment and Academic Planning has been created. In this field, CSAS Data, Academic Planning and Staff Details should be filled accordingly. Please 05-03-19 16:26:06
42 Letter regarding KPS Master Plan PPT Presentation, letter dated on 23.02.2019. 23-02-19 16:39:12
41 Sending of Registration form to KPS Mail Id regarding Master plan Presentation- Last Date-22.02.2019 15-02-19 12:52:56
21 Meeting Notice letter of KPS Preliminary Workshop to be conducted on 08.02.2019, regarding preparation of Blue Book Document for Selected Officers/Resource persons. 04-02-19 17:05:31
7 ಅನುಬಂಧ- ನೀತಿ ಆಯೋಗದಡಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಅಟಲ್ ಟಿಂಕರಿಂಗ್ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು ಸೂಚನೆಗಳು. 28-01-19 12:18:29
6 ನೀತಿ ಆಯೋಗದಡಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಅಟಲ್ ಟಿಂಕರಿಂಗ್ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 28-01-19 12:17:11
5 Visit of Students from Architectural dept., of Manipal Academy of Higher Education to Udupi, Hassan, Uttarakannada and Kodagu 21-01-19 11:23:37
4 2017-18 CSAS Reports of 176 KPS schools 19-01-19 11:44:43
3 Sikshana Technology in Education Program (STEP) implemented in 57 KPS Schools in support with - Sikshana Foundation 18-01-19 16:38:43
2 English Nali-kali Training will commence from 21.01.2019 to 24.01.2019 18-01-19 16:07:41
1 Whats New and Events @ KPS options are now enabled 18-01-19 15:59:13
Close