ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್

ಕೆಪಿಎಸ್

176

ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳು ವ್ಯಾಪ್ತಿ

176

ಕೆಪಿಎಸ್ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಶಾಲೆಗಳು

1,18,462

ಕೆಪಿಎಸ್ನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು

ದಾಖಲಾತಿ

43376

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳು

46678

ಹೈಸ್ಕೂಲ್ಗಳು

28408

ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜುಗಳು

ಕಲಿಯುವಿಕೆ ವರ್ಧಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು

176

ನಲಿ - ಕಲಿ(English)

101

ಟಿ ಎ ಎಲ್ ಪಿ

16

ಎನ್ ಎಸ್ ಕ್ಯೂ ಎಫ್

176

Basic literacy and numeracy